Pravidlá SMS súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapojí prostredníctvom zaslania SMS v správnom tvare, t.j. ak pošle SMS v tvare FRISKO1 alebo FRISKO2 alebo HADANKA na číslo 6665 (ďalej len ,,SMS v správnom tvare“) a súťaží tak o vecné ceny (ďalej len cena). Súťažiaci bude do súťaže zaradený toľkokrát, koľkokrát pošle SMS v správnom tvare. Počet SMS prijatých do súťaže z jedného telefónneho čísla nie je obmedzený.

Výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo prostredníctvom SMS. Pre odovzdanie výhry je výherca povinný splniť nasledovné povinnosti:

  • uviesť svoje meno,
  • priezvisko,
  • presnú adresu,
  • mať vysporiadané všetky záväzky voči svojmu operátorovi.

V prípade, že výherca nebude reagovať na oslovenie ohľadom odovzdania výhry do 7 pracovných dní výhra prepadá v prospech organizátora.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami SMS súťaže. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

Organizátorom súťaže je Forexin ONE s.r.o., Kopčianska 10, 85101 Bratislava. Cena za jednu odpovednú SMS je 0,80 € s DPH. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o. so sídlom Šulekova 70, Bratislava 811 03. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že organizátor ani mobilní operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie SMS súťaže. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa vlastníckeho práva na Cenu. Spory o vlastnícke právo na Cenu nebudú mať vplyv na odovzdanie Ceny osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v tomto štatúte, t.j. osobe, ktorá sa preukáže MT resp. SIM kartou, cez ktorú bol odoslaná výherná SMS a ktorá splní podmienky získania výhry definované v tomto štatúte. Nebezpečenstvo škody na Cene prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom a s tým, aby organizátor súťaže spracúval všetky vyplnené osobné údaje vrátane telefónneho čísla za účelom vytvorenia databázy obsahujúcej vyplnené osobné údaje (ďalej len „údaje“), ktorú by následne po dobu svojej existencie organizátor využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, súťažiaci takisto udeľuje organizátorovi súhlas k prípadnému zverejneniu údajov v propagačných materiáloch súťaže, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa. Súťažiaci takisto berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracúvanie môže kedykoľvek odvolať – a to písomne doporučeným listom adresovaným organizátorovi. Účasťou v súťaži súťažiaci ako dotknutá osobu v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) udeľuje organizátorovi súťaže ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov poskytnutých na základe týchto pravidiel súťaže, vrátane telefónneho čísla a e-mail adresy (ďalej len „osobné údaje“), a to na účel realizácie súťaže, jej vyhodnotenia a komunikácie a na informovanie o ďalších aktivitách organizátora a podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov na marketingové účely, najmä na zasielanie informácii o produktoch a službách organizátora a tretích osôb prostredníctvom pošty alebo elektronických komunikačných prostriedkov (napr. tel., fax, SMS, MMS, e-mail), t.j. na účely priameho marketingu (ďalej len ako „priamy marketing“).

V prípade, že SMS správa súťažiaceho obsahuje aj také osobné údaje, ktoré nemajú byť podľa organizátora súťaže predmetom zberu, zaslaním SMS správy udeľuje súťažiaci súhlas aj na spracovanie týchto osobných údajov. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené zákonom o ochrane osobných údajov, napr. má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov.

V súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 11 zákona o ochrane osobných údajov súťažiaci dáva organizátorovi súťaže súhlas na vyhotovenie obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy (ďalej len ako „prejavy osobnej povahy“) vyhotovené v súvislosti so súťažou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora súťaže, v propagačných materiáloch organizátora a v budove organizátora, a to na reklamno-marketingové účely a na účely súťaže. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a že súhlas na ich spracúvanie môže kedykoľvek odvolať, písomne doporučeným listom adresovaným organizátorovi súťaže. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pred ukončením súťaže, má za následok vyradenie účastníka zo súťaže. Za rovnakých podmienok môže súťažiaci odvolať súhlas s priamym marketingom a s použitím jeho prejavov osobnej povahy. Súhlas so spracovaním osobných údajov, priamym marketingom a s vyhotovením a použitím prejavov osobnej povahy sa udeľuje bezodplatne. Spracúvané osobné údaje a prejavy osobnej povahy je možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch organizátora súťaže. Súhlas podľa tohto článku sa rovnako vzťahuje aj na tretiu osobu – sprostredkovateľa, prostredníctvom, ktorého bude organizátor súťaže zabezpečovať zber a spracovanie osobných údajov. V prípade neoverenia vlastníka MT, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu súťaže v rámci obdobia 12 hodín po vyžrebovaní výherca stráca nárok na získanie Ceny a organizátor má právo konečného rozhodnutia ako naložiť s nepridelenou Cenou.

Cena bude odovzdaná v termíne, spôsobom a na mieste určenom organizátorom. Organizátor je zároveň oprávnený tento štatút a podmienky v ňom obsiahnuté, najmä, ale nie výlučne podmienky týkajúce sa súťaže a získania Ceny, kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť.

Tieto pravidlá sú zverejnené na www.frisko.media/pravidla-sms-sutaze/ V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia týchto pravidiel je rozhodujúcim pre záväznosť výkladu stanovisko organizátora. Pravidlá sa spravujú právnym poriadkom SR. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. V prípade otázok môžete kontaktovať organizátora súťaže e-mailom na info@friskomedia.sk

Výhry v súťaži podliehajú zdaneniu podľa zákona.

 

V Bratislave, dňa 17.5.2016